ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ И ЗА ПОКУПКО – ПРОДАЖБА НА СТОКИ ПРЕЗ УЕБСАЙТ ЗА ЕЛЕКТРОННА ТЪРГОВИЯ НА „Модика БГ” ЕООД

Настоящите Общи условия са в сила между:

ДРУЖЕСТВО „МОДИКА БГ” ООД, ЕИК 203780333, СЕДАЛИЩЕ И АДРЕС НА УПРАВЛЕНИЕ ГР. СОФИЯ 1618, УЛ. „ЛЮБЛЯНА“ NO 42, НАРИЧАНО ПО-ДОЛУ ЗА КРАТКОСТ ДОСТАВЧИК, ОТ ЕДНА СТРАНА И ОТ ДРУГА – ЛИЦЕТО, СЪГЛАСИЛО СЕ С НАСТОЯЩИТЕ „ОБЩИ УСЛОВИЯ“, НАРЕЧЕНО ПО-ДОЛУ ЗА КРАТКОСТ ПОТРЕБИТЕЛ, ВЪВ ВРЪЗКА СЪС ЗАЯВЯВАНЕТО И ЗАКУПУВАНЕТО НА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ ЧРЕЗ ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН https://www.modica.bg/

ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ НА ТОЗИ САЙТ ПРЕДСТАВЛЯВАТ ПРЕДВАРИТЕЛНО УСТАНОВЕНИ ОТ ДОСТАВЧИКА ПРАВИЛА, С КОИТО ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПОСЕТИТЕЛИ НА САЙТА ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБРАЗЯВАТ, АКО ИСКАТ ДА ПОЛЗВАТ ИНФОРМАЦИЯТА ИЛИ УСЛУГИТЕ, КОИТО ДОСТАВЧИКЪТ ПРЕДЛАГА.

С натискането на съответният символ, разположен на уебсайта „съгласен съм с общите условия”, cе счита, че Вие приемате или сте съгласни с описаните по-долу Общи условия. Настоящите Общи условия са съобразени с изискванията на Закона за защита на потребителите (ЗЗП), както и с другите нормативни актове, действащи в Република България. Ако не сте съгласни с тези Общи условия, молим да не продължавате с употребата на сайта www.www.modica.bg.

I. Понятия и дефиниции:

1. За целите на настоящите Общи условия посочените по-долу термини и изрази, използвани в тях, имат следното значение:

„Доставчик“ е „Модика БГ” ООД, собственик на уебсайта www.www.modica.bg., който служи за виртуална платформа за продажба на стоки. Доставчикът има пълните права едностранно да променя съдържанието на уебсайта, както и начините на достъп до него.

„Потребител” e дееспособно лице, което се е съгласило с настоящите Общи условия във връзка със заявяването и закупуването на предлаганите в електронния магазин стоки.

„Електронен магазин” е интернет сайтът www.www.modica.bg, който служи като виртуална платформа за предлагане на стоки за продажба от разстояние, които се доставят след изричното им заявяване от страна на Потребителя.

„IP Адрес„ („IP address“) е уникален идентификационен номер, асоцииращ компютър, Интернет страница или ресурс на Потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.

„Потребителски профил” е част в сайта, която съдържа информация за Потребителя. Тези данни са предоставени от Потребителя при регистрацията му и се съхраняват от www.www.modica.bg , като достъпът до потребителския профил се осъществява чрез въвеждане на потребителско име и парола. В своя профил Потребителят може да разглежда и редактира данните, въведени при регистрацията, да има достъп до информация за всички свои поръчки за закупуване на стоки от магазина за електронна търговия, да променя паролата си за достъп и др.

„Парола” е избрана от Потребителя комбинация от символи (букви и/или цифри), която заедно с актуален адрес на електронна поща на Потребителя индивидуализира същия и му предоставя възможността да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в www.www.modica.bg стоки.

„Поръчка” е направената от Потребител заявка към електронния магазин за покупка на една или повече конкретни стоки (артикули). Поръчката се опакова и изпраща по куриер към предварително посочен в поръчката от Потребителя адрес.

„Продажна цена” е крайната цена за бройка или за определено количество стока или услуга, включваща данъка върху добавената стойност и всички допълнителни данъци и такси.

„Куриер” е търговец, който физически доставя закупената стока до посочен от Потребителя адрес и работи при изискванията на Закона за пощенските услуги.

„Случайно събитие” е непредвидено към момента на подаване на поръчката обстоятелство от извънреден характер, което прави изпълнението й обективно невъзможно.

Брошура /Известие/„Търговски съобщения” са електронни информационни съобщения, отнасящи се до продавани в електронния магазин стоки през определен период от време, които може да са поместени на Интернет страницата, а може и да се изпращат по електронната поща на Потребител, ако той се е абонирал за получаването на публикацията.

II. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Политика за защита на личните данни

Ние сме регистриран Администратор на лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни. Ние защитаваме личните данни на нашите клиенти и третираме по същия начин потребителите на този Онлайн магазин. Настоящата политика обяснява по какъв начин се обработва информацията за посетителите на сайта. Ако сте, или станете потребител на нашия магазин, можем да използваме ваши лични данни и за допълнителни цели свързани единствено с Вашето по-качествено обслужване.

Важно!

Като използвате този сайт вие се съгласявате всички лични данни, които ни предоставите, да бъдат обработвани за изброените по-долу цели.

Нормативна основа.

Нашия магазин стриктно спазва Закона за защита на личните данни от 2002 г. и Правилника ва прилагане на закона за защита на личните данни.

Вашите лични данни.

Сайтът ви дава възможност да ни предоставите ограничена информация за това как да се свържем с вас. Тази информация се съхранява в нашата база данни, за да можем да отговорим на ваше евентуално запитване или да ви изпратим закупените стоки на посочен от Вас адрес.

Разкриване на вашите лични данни.
Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица, освен за доставка на закупен от вас продукт или на законоупълномощените лица.

Достъп до вашите лични данни.
При получаване на писмена молба от Ваша страна, можем да ви разкрием вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни.

Настоящата политика е част от Условията за ползване на този сайт и като такава следва да бъде прилагана и тълкувана в съответствие със законите на Република България.

III. Условия за ползване на електронния магазин.

1. В настоящия уеб сайт за електронна търговия, се предлагат стоки (артикули) за закупуване от крайни потребители. Потребителите могат да ползват информацията, публикувана в сайта само за лична употреба с нетърговска цел. Не се позволява съдържанието на сайта да се променя, копира, разпространява, прехвърля или да се манипулира по какъвто и да е било друг начин.

2. За да се пазарува от електронния магазин е необходима регистрация с парола и електронна поща (e-mail). Регистрирането е напълно безплатно и става като се попълни формата за регистрация. При регистрацията Потребителят трябва да посочи e-mail и парола, три имена и адреси за доставка.

3. Данни на Потребителя – трите имена, област, град, пощенски код, адрес за доставка на стока, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, актуален e-mail, които Потребителите доброволно и по собствено желание предоставят при своята регистрация са под закрилата на Закона за защита на личните данни. Тези данни на Потребителя се събират само, за да бъдат предадени на куриер и да бъде извършена доставка на избраната стока.

4. Доставчикът съхранява, не разпространява и не използва каквато и да е лична информация, събрана в сайта, включително лични данни или списъци с адреси на електронна поща. Всяка информация дадена на сайта ще бъде пазена и няма да бъде ползвана по начин, за който Потребителят не е дал съгласието си.

5. Доставчикът публикува в сайта описание на основните характеристики и изображение на всяка стока, нейната продажната цена, допълнителна информация целяща подпомагането на направата на информиран избор при покупката на продукта, както и всякаква друга информация, която доставчикът е длъжен, съгласно българското законодателство, да предостави своевременно на Потребителя преди закупуването на стоката. Всички цени в сайта са с включен ДДС. Стойността на разходите за доставка не са включени в продажната цена, информация за тях се предоставя при завършване на поръчката.

6. Доставчикът има право да променя цени, количества, начин за плащане и доставка, както и дизайна и технологията на сайта. Доставчикът има право да спре или изтрие информацията за дадена стока или на дадена категория по своя преценка. Потребителят следва да следи самостоятелно на сайта за направените промени. В случай, че се налага промяна по отношение на направена вече поръчка и промяната засяга съществени параметри по нея като напр. цена, продукт, време за доставка, представител на Доставчика се свързва с Потребителя, за да го уведоми за промяната и да получи информация дали Потребителят желае да закупи стоката и при променените условия.

IV. Права и задължения на Потребителя.

1. Потребителят се задължава:
– да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен адрес за кореспонденция;
– да плати цената на заявената от него стока;
– да заплати разходите по доставката, освен в случаите, (ако са изрично предвидени такива), в които разходите за доставка са за сметка на Доставчика;
– да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които се налагат, с цел опазване на паролата си, както и да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил чрез натискане на виртуалния бутон “изход”;
– да не подава фиктивни или невалидни поръчки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й.
– да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани в настоящите „Общи условия“ на уебсайта за електронна търговия, като декларира че се счита за обвързан с тези ред и условия;
– да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
– да не се намесва в правилното действие на системата, включително, но не само, да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват интернет магазина;
– да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;

2. Потребителят има право на:
– достъп в режим онлайн до Доставчика, при спазване на условията и изискванията за достъп, освен при настъпване на обстоятелства извън контрола на Доставчика – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет;
– достъп и корекция в режим онлайн на предоставените при регистрацията данни;
– да откаже да получи заявената от него за покупка стока при спазване на законовите изисквания /Закона за защита на потребителите/ и разпоредбите на анстоящите „Общи условия“;

3. При неспазване на задълженията на Потребителя, Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната точка от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

V. Регистрация. Брошури.

1. За да получи правото да извършва валидни поръчки за закупуване на предлаганите в настоящия сайт стоки, Потребителят трябва да попълни електронната регистрационна форма, намираща се на Интернет адреса на сайта. При попълване на електронната форма за регистрация Потребителят е длъжен да предостави изискуемите и верни данни, както и да ги актуализира в 7-дневен срок от тяхната промяна. Потребителят гарантира, че данните, които предоставя в процеса на регистрация, са верни, пълни и точни и при промяна на последните ще ги актуализира своевременно. В случай че Потребителят предостави неверни данни или не са отразени настъпили промени в срока по предходната алинея, Доставчикът има право да спре незабавно и без предизвестие поддържането и достъпа на Потребителя до профила му. Потребителят може свободно да поправя въведената от него информация в регистрационната форма.

2. С акта на регистрацията си Потребителят изразява „онлайн” съгласие с настоящите „Общи условия“, с което се счита за обвързан с клаузите им. От момента на обвързване на Потребителя с клаузите на настоящите Общи условия възниква възможността същият да извършва валидни поръчки за закупуване на стоките, предлагани чрез в настоящия сайт.

3. С акта на регистрацията си и приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава съгласие да получава електронна кореспонденция, информационен Бюлетин, съобщения относно поръчки на стоки и потвърждения за промяна на неговите данни, както и да получава рекламни съобщения и информация за промоции чрез електронна поща, sms и по всякакъв електронен път.

4. Потребителят може да се откаже от получаване на брошури и/или известия на електронната си поща и на мобилния си телефон по всяко време като:

използва специално направена интернет връзка, или се свърже с Доставчика на посочения на интернет страницата адрес на електронна поща/телефон с изрично искане за неполучаване на брошури и/или известия.

5. Ако след направен отказ от получаване на брошури и/или известия, Потребителят направи поръчка, счита се, че отново се е съгласил да получава брошури и/или известия.

6. Доставчикът включва в брошурите и/или известията само рекламна информация отнасяща се до продавани в магазина стоки.

VI . Подаване на поръчки.

1. Потребителят получава достъп до формата за подаване на поръчки за покупка на предлаганите стоки след като въведе валидни адрес на електронна поща и парола на съответните места в Интернет страницата и натисне виртуалния бутон „ВХОД“.

2. Начини на поръчване:

Поръчките могат да се направят онлайн на нашия сайт, по емейл или чрез директно закупуване от магазините.

2.1. Онлайн поръчки – при този вариант имате възможност да се регистрирате като „Потребител“, но това не е задължително . Регистрирания потребител получава лична сметка (акаунт), чрез която може да следи своите поръчки, оставени коментари, желани продукти и др.

2.2. Пазаруване по емейл – при този вариант, може да направите директно своята поръчка на modicachoco@gmail.com , където наш оператор ще приеме Вашата поръчка.

Продуктите и услугите, показани в САЙТА, представляват наша оферта Вашата ПОРЪЧКА ще се приема от нас, като предложение за договор.

Чрез осъществяване на поръчка в САЙТА, Вие потвърждавате, че сте съгласни с формата на комуникация (телефон или e-mail), чрез който ние осъществяваме изпълнението на поръчките в САЙТА.

Ако потвърдим изпълнението на една поръчка, това означава пълно приемане на условията на поръчката. Приемането на поръчката от нас се счита за извършено тогава, когато съществува електронно потвърждение (e-mail), изпратено от нас до клиента, без да се изисква потвърждение за получаване от страна на клиента.

Ние в нито един момент не разглеждаме непотвърдена поръчка да има силата на договор.

Договорът влиза в сила при потвърждение на поръчката от нас.

Настоящите правила и условия за продажба са на основата на сключения договор.

3. Предмет на поръчката

Предмет на поръчката представлява продуктът/продуктите, за които клиентът е изразил желание да закупи чрез създаване на поръчка в сайта, потвърдена от нас. Продуктът/продуктите притежават характеристиките, описани от Модика БГ ООД в САЙТА.

Поръчки постъпили до 15.00 ч. се обработват на следващият работен ден и се доставят на по-следващия.

В случай, че продуктът, който е предмет на поръчката, не е в наличност, потребителят се уведомява за това. След което Потребителят заявява желанието си:
– дали Доставчикът да замени липсващ продукт с друг такъв наличен
– дали да изчака за необходимото време продуктът да стане наличен
Преди  клиентът да потвърди поръчка, той трябва да потвърди чрез отметка в прозорчето “ Съгласявам се и приемам Общите условия“. Поръчката не се потвърждава от сайта, ако липсва отметка в прозорчето

Поръчки направени в Събота и Неделя се обработват в Понеделник.

Поръчки направени на официални празници се извършват спрямо официално посоченото работно време на сайта на Модика БГ ЕООД. Направени в неработен ден, се обработвят в първия официален или посочен работен ден (в случай, че магазина работи на някой официален празник).

4. При направена поръчка електронният магазин уведомява Потребителя за поръчката на посочения при регистрацията адрес на електронна поща. Представител на Доставчика предприема действия за осъществяване на контакт с Потребителя с оглед уточняване времето на доставка на заявената стока.

5. В случай, че поръчаната стока (конкретен вид) не е в наличност, представител на Доставчика уведомява Потребителя. Ако Потребителят не се съгласи поръчката да се отнесе за друга стока (аналогичен вид), поръчката може да бъде анулирана.

6. Поръчки в електронния магазин се приемат 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.

7. След обработването на поръчката от страна на екипа на Доставчика, се изпраща потвърждение за поръчката. Същата се изпълнява и се доставя до Потребителя в рамките на 1 до 3 работни ден след датата на нейното потвърждение.

8. Изпълнение на доставките.

Ние предлагаме избор на клиента на опции за доставки в град София, в рамките на 1 ден, или 2 дни, като за това прилагаме съответна тарифа на фирмата доставчик, с която работиме. Клиента избира срока на доставка спряма приложената тарифа. При специфични ситуации /необходимост от доставка в същия ден, доставка извън София и др/, моля потърсете ни на посочените телефони в магазина.

9. Поръчки, получени без коректни данни на Потребителя или липсващи такива, се анулират, ако Доставчикът не получи коректните данни до 48 часа след постъпването на поръчката. При посочени непълен, неверен или грешен адрес и/или телефонен номер при подаване на поръчката, същата се счита за невалидна и за Доставчика не възниква задължение за нейното изпълнение.

VII. Проблеми при изпълнение на поръчката

Въпреки че се стремим да изпълняваме всички поръчки с точност, изпълнението на Вашата поръчка може да бъде възпрепятствано поради някоя от следните причини:

1. Правим всичко възможно да разполагаме с наличност и да обновяваме наличностите своевременно, но е възможно някой от поръчаните продукти да не е наличен; в този случай ще се свържем с Вас в най-кратък срок по телефон или с email съобщение.

2. Избрали сте „Плащане по банков път“, но не е извършено плащане или има забавяне на плащането.

3. Посочили сте грешни или непълни данни за доставка – имена, адрес, телефон, пощенски код.

При несъответствие между получените и поръчаните продукти или възникване на неточност по наша вина, ще поемем разходите по последващо връщане и замяна на несъответстващите продукти. При невъзможност за доставка не по наша вина (не се намирате на посочения адрес или не отговаряте на обажданията на доставчика), вашата поръчка ще бъде върната при нас докато се свържем с вас.

VIII. Доставка и плащане

1. След като в сайта постъпи поръчка от Потребител, автоматизираната система на електронния магазин уведомява Потребителя със съобщение на електронната му поща за успешно приетата поръчка.

Всяка поръчка на продукт или услуга през нашата система е свързана със задължение за плащане по избран от Вас начин на плащане. В процеса на поръчка, имате възможност да видите продуктите, които купувате и техните цени, Вашите имена, e-mail, телефон, адрес, пощенски код, начинa на доставка и начина на плащане. За всяка поръчка ще получите потвърждение по e-мейл. За промяна в статуса на поръчката (потвърждение, обработване, изпращане и др.) ще бъдете уведомявани по е-мейл. Състоянието на текущата, както и на предишни поръчки, можете да следите от Вашия личен профил.

Ние обработваме и предприемаме мерки за защита на личните данни на потребителите съгласно изискванията на Закона за защита на личните данни. Потребителите се съгласяват, че ние имаме право да обработваме личните им данни във връзка с използването на услугите на уебсайта. За да Ви обслужваме и изпълняваме Вашите поръчки е необходимо приемането на следните данни:
– име и фамилия
– e-mail
– телефон за връзка
– адрес за фактура и доставка
– пощенски код

В последствие имате възможност да коригирате тези данни от Вашият личен профил.

Данните, които ще получим при поръчката, регистрацията или разглеждането на страниците, ще бъдат използвани единствено за Вашето обслужване – приемане и изпълнение на поръчки, Абонамент за новини, връзка с Вас в случай на проблеми, свързани с поръчката и подобряване на обслужването. Ние гарантираме, че тези данни няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните. Потребителите, абонирани за Абонамента за новини, могат да прекратят абонамента си по всяко време от връзката, разположена в края на всяка новина.

3. Доставката на поръчана стока не се извършва в събота след 13:00, в неделя и в официални празници.

4. Заявената за покупка стока се доставя с подходящи съобразно вида й опаковка и транспорт на посочения от Потребителя адрес за доставка.

5. Доставката се извършва до точно посочен от Потребителя адрес (независимо дали жилищен или служебен) или до офис на използваната куриерска фирма в съответния град.

6. Ако Потребителят не осигури достъп и условия за предаване на стоката на посочения адрес в посочения срок или не отиде до посочения офис на съответната куриерска фирма да получи в срок стоката, ако е избрал тази опция, Доставчикът се освобождава от задължението да изпълни заявената доставка.

7. Потребителят може да потвърди желанието си да получи стоката и след изтичане на срока за доставка, в който не е бил намерен на адреса, като поема всички разходи по доставката. В този случай започва да тече нов срок за доставка от момента на потвърждението по предходното изречение.

8. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ:

– плащане с дебитна или кредитна карта
– директно плащане през сметка в Paysera

– С наложен платеж при получаване с доставка от куриерска фирма
– На място в магазина
– По банков път

Банка РАЙФАЙЗЕНБАНК
IBAN  BG86RZBB91551009505654
BIC  RZBBBGSF
в лева
Получател: „Модика БГ “ООД

Данни за фактура: „Модика БГ” ООД
Булстат: BG203780333
гр.София 1618, ул Любляна 42

МОЛ Гергана Мутафис

 

Доставка на стоки платени по банков път се извършва след получено потвърждение за направено плащане!

9. За всяка поръчана стока Потребителят трябва да заплати цената, която е обявена в електронния магазин към момента на поръчката. Цената на всяка стока може да се променя по усмотрение на Доставчика.

10. Всички цени са в български лева (BGN), с включен ДДС. Указаните цени на отделните стоки са за съответния брой и не включват разходите за доставка. Потребител, желаещ да заплати цената в чуждестранна валута по смисъла на Валутния закон, предприема действия по уговаряне с Представител на Доставчика за изчисляването на точния размер на цената на заявената стока в съответната чуждестранна валутa.

11. Потребителят се задължава да заплати продажната цена на закупената от него стока, както и пощенските, куриерските или транспортните разходи, невключени в тази цена, свързани с нейната доставка.

12. Рестрикции за доставка с куриер!
Тъй като някои шоколадови изделия ( шоколадови барчета, бонбони, трюфели) са по-чувствителни на топлина, през горещия сезон доставките с куриер стават рискови и няма да се извършват, освен ако не са изцяло на отговорността на ПОТРЕБИТЕЛЯ.

IX. Рекламация.

1. Рекламацията може да се предяви пред Доставчика на посочения в интернет страницата адрес на електронна поща на Доставчика, като едновременно с това Потребителят трябва да върне стоката в 14 – дневен срок, считано от датата на получаването й, като това може да стане само ако продукта и опаковката са в ненарушен търговски вид. Цената за връщането на стоката в този случай е за сметка на клиента, отразена в документите за предаване от куриера.

2. При рекламация Потребителят може да избере замяна на конкретния артикул за същия без дефекти, или връщане на стоката срещу възстановяване на платената сума. Потребителят доплаща, ако другият артикул (с който ще бъде заменена върната стока) е по-скъп или на Потребителя се възстановява разликата между заменения и новия артикул, ако цената на новия артикул е по-ниска от платената от Потребителя цена.

3. Връщането на стока/артикул, било при отказ от направената поръчка, било при рекламация, може да се направи по начина и на адресa посочени върху стоковата разписка, с която Потребителят е получил поръчката. При замяна на стоки/артикули транспортните разходи са за сметка на Потребителя и в двете посоки.

4. Ако по някаква причина стоката е предадена на клиента с повредена опаковка или по друга основателна причина, замяната или връщането на стоката се осъществява за наша сметка.

Изключения:

Рекламации не се приемат за доставка на стоки, които поради своето естество не могат да бъдат върнати или подлежат на бързо разваляне, или има опасност от влошаване на качествените им характеристики;

Съгласно законното право, при връщане на продукта, възстановяването на стойността ще бъде осъществено в рамките до 30 (тридесет) дни от връщането.

Важно!

Шоколадът изисква съхранение при постоянна температура между 15-20 градуса С и влажност на въздуха максимум до 70 %, далеч от пряка слънчева светлина. В противен случай подлежи на бързо влошаване на качествата му и търговския му вид. При неспазване на тези изисквания стоката не може да бъде върната. Трябва изрично да се спазват условията на съхранение.

5. Правата на потребителите са защитени и всички спорове се решават с помощта на КЗП : https://www.kzp.bg/

 
– Линк към онлайн патформата на ЕС за решаване на спорове: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG
 
– Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.
Чл. 112.
 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

X. Отказ от направена поръчка

1. Можете да върнете закупените от нас продукти без причина за връщане в рамките на 14 дни от датата на закупуването при следните условия:
– При спазени изисквания за съкранение, посочени в т. 9
– Продуктите да са в оригиналната си опаковка
– Да няма следи от употреба, нарушен вид или зацапване
– Да включите оригиналната фактура или поръчка, с която сте получили продуктите (с вашата поръчка ще получите придружаващ документ – фискален бон при плащане при доставка или фактура по ваше желание)
– Разходите по връщането на продуктите са за Ваша сметка

2. Можете да замените продуктите с други или да възстановим стойността им, ако не желаете замяна. Възстановяваме стойността на продуктите, без стойността на доставката. Всички суми, платени при доставка или на място, възстановяваме само по банков път на Ваша лична сметка в срок до 14 дни от датата, на която сте ни уведомили за Вашия отказ от поръчка.

Адрес за връщане на продуктите:

София 1618, ул. Промишлена 27 , магазин Шоколатерия ” Модика”

Моля, свържете се с нас на телефон 0895 410277 , за да обсъдим всякакви въпроси, свързани с продуките или услугите, предоставяни от Шоколатерия ” Модика”.

XI. Копиране на информация.

1. Цялата информация, публикувана в настоящият сайт е собственост на Доставчика, в т.ч. снимки и описания на артикули.

2. Забранява се копирането на текстове от настоящия сайт и поставянето им в други уеб сайтове и онлайн магазини без писмено съгласие Доставчика.

XII. Отговорност.

1. Доставчикът не носи каквато и да е отговорност пред трети лица, ако такова лице сметне, че публикувана на електронния магазин информация нарушава нечии авторски права или други права на интелектуалната собственост, доколкото на сайта на електронният магазин се публикуват снимки на продукти, изработени от Доставчика, съотвено снимковият материал е направен по поръчка на Доставчика.

2. Доставчикът не носи отговорност за непредоставяне на достъп до магазина, както и за необработването или ненавременното обработване на поръчките за покупка, при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа Интернет.

3. Доколкото няма обективната възможност и задължение и не контролира Интернет страниците и ресурсите, станали достъпни чрез поставените в магазина и в потребителския профил електронни препратки, Доставчикът не носи отговорност за противоправния характер на съдържанието и материалите, намиращи се на тези Интернет страници и ресурси. Доставчикът не носи отговорност за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от използването, достъпa или недостоверността на тези материали и съдържание.

4. Доставчикът няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който Потребителят използва магазина.

XIII . Общи и заключителни разпоредби.

1. Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени поръчки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

2. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и/или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

3. Всички спорове между страните се решават в дух на разбирателство и добра воля. В случай че съгласие не бъде постигнато, всички неразрешени спорове, породени от отношенията между страните, ще бъдат разрешавани по съдебен ред от компетентния Български съд.

4. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от Доставчика. Промените в Общите условия не засягат отношенията между Потребителя и Доставчика, възникнали с валидно подадена преди уведомлението поръчка за покупка на стока. Актуалният текст на Общите условия може да бъде намерен винаги на настоящия сайт. За неуредените въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство в Република България.